Buscar:

Política de privacitat

Política de protecció de dades

Aquesta política de privadesa estableix la manera com es gestionaran les dades personals que l’INTERESSAT ens faciliti. Aquesta política és acceptada expressament i plenament per l’INTERESSAT des del moment en què per a l’ús del lloc o dels serveis oferts per L’EMPRESA, comuniqueu-hi les vostres dades personals atès que aquesta comunicació sempre és voluntària i suposarà un acte explícit d’acceptació de les condicions de tractament de les vostres dades personals per a la finalitat informada per L’EMPRESA.

S’informa a l’INTERESSAT que qualsevol tractament de dades personals quedarà sota l’àmbit d’aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades.

A l’efecte del que preveu l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, s’informa de manera clara i transparent de les dades del Responsable del tractament.


DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

La seva denominació social és PLAGUISYSTEM S,L
El vostre NIF B55283691
El seu domicili és C/ Juli Garreta 15-3b, 17002, Girona.
Contacte D.P.O.: plaguisystem@plaguisystem.com

L’EMPRESA és Responsable del tractament de les vostres dades personals, les quals han estat incloses en tractaments degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de dades.


FINALITATS DE TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT utilitzarà les dades de caràcter personal facilitades per a les finalitats de tractament següents:

Per prestar els serveis sol·licitats per l’INTERESSAT.
Dur a terme la gestió comercial, comptable i administrativa de les dades facilitades.
Atendre i contestar les comunicacions rebudes.
Publicitat i prospecció comercial.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme la prestació de serveis sol·licitada per part de l’INTERESSAT.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’INTERESSAT no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació i sempre que resultin adequades, pertinents i limitades al necessari per als fins per als quals siguin tractats. En aquest cas, les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, o durant el període necessari per complir les obligacions legals. Es garanteix un tractament de dades lleial i transparent.

Utilitzem els comptes de Instagram per informar sobre els nostres serveis i interactuar amb els nostres seguidors. L’accés i l’ús de les pàgines oficials de L’EMPRESA està subjecte al compliment de les condicions establertes pels titulars de la plataforma del servei de les xarxes socials esmentades.


LEGITIMACIÓ O BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

La base jurídica per al tractament de les dades sol·licitades i recollides per L’EMPRESA, serà la següent:

– En el cas de la recollida de dades a través dels canals de contacte habilitats al lloc web, inclòs el formulari de contacte, la base jurídica del tractament es basa en el consentiment de l’interessat.

Per això, en aquest formulari, s’inclourà un check-box en què se sol·licitarà aquest consentiment, informant de l’existència de l’avís legal i de la present política de privadesa i facilitant l’accés a totes dues.

– En cas que hi hagi una relació contractual o precontractual entre L’EMPRESA i l’INTERESSAT, la base jurídica per al tractament de les dades facilitades està basada en el consentiment de l’interessat així com en l’execució d’un contracte de serveis.


CESSIONS DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI A TERCERS.

En cap cas cedirem les vostres dades a tercers sense informar-vos prèviament i requerir-vos el vostre consentiment.

L’EMPRESA informa a l’INTERESSAT que qualsevol cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement informant-lo de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides i, si escau, quan la legislació ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment explícit, inequívoc, específic i informat a l’INTERESSAT.


EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ AL TRACTAMENT I PORTABILITAT.

Us informem que els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades podran ser exercitats davant del Responsable del tractament per qualsevol mitjà subjecte en dret, acompanyant de còpia de document oficial que us identifiqui adreçant-vos a: C/ Juli Garreta 15-3b, 17002, Girona, o enviant un missatge al correu electrònic a plaguisystem@plaguisystem.com, segons els termes que la normativa aplicable estableix. Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podreu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a aepd.es.

La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l’INTERESSAT, còpia del DNI i, en els casos que s’admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats se’n requerirà l’esmena. Pel que fa al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud sigui formulada per una persona diferent de l’afectat. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

En cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, es pot exercir el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

L’INTERESSAT queda informat del dret que us assisteix a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i/o sol·licitar la vostra tutela, en particular, quan considereu que no ha obtingut satisfacció per part de l’EMPRESA, en l’exercici dels seus drets, a través de la seu electrònica del portal web (www.aepd.es), o bé mitjançant escrit dirigit a la seva adreça postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

L’INTERESSAT declara haver estat informat de les condicions sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal en els termes establerts a l’Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecte al tractament de dades personals, atorgant el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació a les finalitats anteriorment descrites, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o a la pràctica empresarial.

Si L’EMPRESA inclogués alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l’INTERESSAT podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades actual.