Buscar:

Avís Legal

1. Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació s’exposen les dades identificatives del titular del lloc web.

– Responsable de la web: Sistemes en control de plagues S.L.
– Direcció: Carrer Juli Garreta, 15, 3b, 17002 Girona
– Email de contacte: plaguisystem@plaguisystem.com
– NIF/CIF: B55283691

 

2. Acceptació de les condicions d’ús

Aquestes condicions (d’ara endavant anomenades “Avís legal”) tenen per objecte regular l’ús d’aquest Website que L’EMPRESA posa a disposició del públic a la present URL.

La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena per aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen al present Avís legal.

 

3. Condicions d’Ús de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari s’obliga a fer servir els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de (a) utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l’ordre públic; (b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès; (c) suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives.

Queda prohibit realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta l’enviament de correus massius (spaming).

Igualment, queda prohibit fer accions que puguin produir al lloc web o a través d’aquest per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de L’EMPRESA o a tercers.

Qualsevol enllaç que s’efectuï amb els continguts requerirà la conformitat prèvia de l’EMPRESA i haurà de permetre, mitjançant la visualització oportuna, la identificació de la seva procedència. La utilització d’aquesta informació a altres llocs d’Internet requerirà autorització expressa.

 

4. Exempció de Responsabilitats

L’EMPRESA podrà modificar, sense avís previ, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació. Igualment, no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si s’escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

L’EMPRESA no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

L’EMPRESA es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de www.plaguisystem.com, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/ o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. L’EMPRESA, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

L’EMPRESA no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’Usuari en accedir al present lloc web i/o en l’ús de les informacions contingudes en aquest.

L’EMPRESA no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web, accedir a l’Usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de L’EMPRESA, que no es fa responsable ni de la informació continguda a els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se de la dita informació.

En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos al lloc web titularitat de L’EMPRESA.

 

5. Drets Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del lloc web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de L’EMPRESA i, amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen al Website.

No es concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i /o industrial de L’EMPRESA.

L’Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant-ne prohibit l’ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de L’EMPRESA. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de L’EMPRESA.

L’EMPRESA vetllarà pel compliment de les condicions anteriors com per la deguda utilització dels continguts presentats al seu lloc web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 

6. Política de protecció de dades

 Aquesta política de privadesa estableix la manera com es gestionaran les dades personals que l’INTERESSAT ens faciliti. Aquesta política és acceptada expressament i plenament per l’INTERESSAT des del moment en què per a l’ús del lloc o dels serveis oferts per L’EMPRESA, comuniqueu-hi les vostres dades personals atès que aquesta comunicació sempre és voluntària i suposarà un acte explícit d’acceptació de les condicions de tractament de les vostres dades personals per a la finalitat informada per L’EMPRESA.

S’informa a l’INTERESSAT que qualsevol tractament de dades personals quedarà sota l’àmbit d’aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades.

 A l’efecte del que preveu l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, s’informa de manera clara i transparent de les dades del Responsable del tractament.

DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

La seva denominació social és PLAGUISYSTEM S.L

– Direcció: Carrer Juli Garreta, 15, 3b, 17002 Girona

– Email de contacte: plaguisystem@plaguisystem.com
– NIF/CIF: B55283691

 

L’EMPRESA és Responsable del tractament de les vostres dades personals, les quals han estat incloses en tractaments degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

 

FINALITATS DE TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT utilitzarà les dades de caràcter personal facilitades per a les finalitats de tractament següents:

Per prestar els serveis sol·licitats per l’INTERESSAT.

Dur a terme la gestió comercial, comptable i administrativa de les dades facilitades.

Atendre i contestar les comunicacions rebudes.

Dur a terme totes les gestions relacionades amb la gestió de serveis oferts.

Atendre i contestar les comunicacions rebudes.

Publicitat i prospecció comercial.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme la prestació de serveis sol·licitada per part de l’INTERESSAT.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’INTERESSAT no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació i sempre que resultin adequades, pertinents i limitades al necessari per als fins per als quals siguin tractats. En aquest cas, les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, o durant el període necessari per complir les obligacions legals. Es garanteix un tractament de dades lleial i transparent.

Utilitzem els comptes de Instagram per informar sobre els nostres serveis i interactuar amb els nostres seguidors. L’accés i l’ús de les pàgines oficials de L’EMPRESA està subjecte al compliment de les condicions establertes pels titulars.

 

LEGITIMACIÓ O BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

La base jurídica per al tractament de les dades sol·licitades i recollides per L’EMPRESA, serà la següent:

– En el cas de la recollida de dades a través dels canals de contacte habilitats al lloc web, la base jurídica del tractament està basada en el consentiment de linteressat.

Per fer-ho, als formularis existents s’inclourà un check-box en què se sol·licitarà aquest consentiment, informant de l’existència de l’avís legal i de la present política de privadesa i facilitant l’accés a totes dues.

– En cas que hi hagi una relació contractual o precontractual entre L’EMPRESA i l’INTERESSAT, la base jurídica per al tractament de les dades facilitades està basada en el consentiment de l’interessat així com en l’execució d’un contracte de serveis.

 

CESSIONS DE LES DADES PERSONALS DE L’USUARI A TERCERS.

En cap cas cedirem les vostres dades a tercers sense informar-vos prèviament i requerir-vos el vostre consentiment.

L’EMPRESA informa a l’INTERESSAT que qualsevol cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement informant-lo de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides i, si escau, quan la legislació ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment explícit, inequívoc, específic i informat a l’INTERESSAT.

 

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ AL TRACTAMENT I PORTABILITAT.

 Us informem que els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades podran ser exercitats davant del Responsable del tractament per qualsevol mitjà subjecte en dret, acompanyant de còpia de document oficial que us identifiqui dirigint-se a: Carrer Juli Garreta, 15, 3b, 17002 Girona, o enviant un missatge al correu electrònic a plaguisystem@plaguisystem.com, segons els termes que la normativa aplicable estableix. Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podreu presentar una reclamació davant l’autoritat de control a aepd.es.

La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l’INTERESSAT, còpia del DNI i, en els casos que s’admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats se’n requerirà l’esmena. Pel que fa al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud sigui formulada per una persona diferent de l’afectat. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

En cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, es pot exercir el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

L’INTERESSAT queda informat del dret que us assisteix a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i/o sol·licitar la vostra tutela, en particular, quan considereu que no ha obtingut satisfacció per part de l’EMPRESA, en l’exercici dels seus drets, a través de la seu electrònica del portal web (www.aepd.es), o bé mitjançant escrit dirigit a la seva adreça postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

L’INTERESSAT declara haver estat informat de les condicions sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal en els termes establerts a l’Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecte al tractament de dades personals, atorgant el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació a les finalitats anteriorment descrites, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Privadesa.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o a la pràctica empresarial.

Si L’EMPRESA inclogués alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l’INTERESSAT podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades actual.

 

7. Llei Aplicable i Jurisdicció

L’EMPRESA i l’USUARI-CLIENT, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés al Lloc web. En cas que l’USUARI-CLIENT tingui el domicili fora d’Espanya, L’EMPRESA i l’USUARI-CLIENT se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).